UN หน้าที่ในการรักษาความสงบ

สหประชาชาติ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า UN “United Nations” วัตถุประสงค์ของสหประชาชาติคือการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ, การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน,การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ, การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกรณีที่มีความอดอยากภัยพิบัติทางธรรมชาติและความขัดแย้งเมื่อ 24 ตุลาคม 2488 ภายหลังการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 สหประชาชาติมี 51 ประเทศ สำนักงานใหญ่ต่อไปจะตั้งอยู่ในเจนีวา

 

องค์กรสหประชาชาติเป็นองค์กรอิสระและมีหน่วยงานของตนเองดังนี้

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ซึ่งตัวแทนแต่ละประเทศจะเข้ามามีส่วนร่วมประเทศละหนึ่งคนโดยที่มีสิทธิทุกอย่างเท่าเทียมกัน

คณะมนตรีความมั่นคง มีอำนาจในการตรวจสอบหากเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ หลักการดำเนินการจะเริ่มจกการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตในกลุ่มประเทศที่ลงนามต่อประเทศต้นเหตุรวมถึงการใช้กำลังทางการทหารเพื่อยับยัง

สภาเศรษฐกิจและสังคมมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ 15 หน่วยงานเฉพาะของสหประชาชาติ ECOSOC ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการหารือเรื่องเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศและการกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายที่ส่งไปยังประเทศสมาชิกและสหประชาชาติ

เลขาธิการ เลขาธิการมีหน้าที่ช่วยแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศ, การบริหารการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ, การจัดประชุมระหว่างประเทศที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของการตัดสินใจของคณะมนตรีความมั่นคงและให้คำปรึกษากับรัฐบาลสมาชิกเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เลขาธิการทำหน้าที่วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเมืองสำหรับการประชุมสมัชชาและคณะมนตรีความมั่นคง รวมถึงการจัดสรรเงินเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก มีการเลือกจากตัวแทนแต่ละประเทศที่เป็นการลงนามถาวร 15 ท่านในกลุ่มประเทศแบ่งตามภูมิภาค หลักบังคับใช้กฎหมายมีกฎหมายทั่วไป , กฎหมายแพ่งและกฎหมายสังคมนิยม

 

องค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO)

รู้จักกันดีว่าเป็นองค์กรเกี่ยวกับทางการแพทย์ที่ช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ได้เป็นอย่างมาก เป็นส่วนหนึ่งที่รักษาโรคโปลิโอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในหลายประเทศ และเมื่อครั้งที่มีการระบายของโรคไข้หวัดนกองค์การอนามัยโลกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการระบายเพื่อไม่ให้เกิดการขยายตัวไปมากกว่าที่เป็น ร่วมกันหาทางออกกับหลายประเทศช่วยกันผลิตวัคซีนป้องกันได้อย่างรวดเร็วทำให้มียอดผู้เสียชีวิตเพียง 59% จากยอดผู้ติดเชื่อทั้งหมดจาก 16 ประเทศนับว่ายังโชคดีที่ไม่เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ จัดว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ให้ได้พบเห็นกันอยู่บ่อยๆ ตามข่าว

 

และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสหประชาชาติหรือ UN ที่ทำหน้าที่ช่วยคนในหลายประเทศที่บางครั้งต้องจากบ้านที่ตัวเองไปเป็นเดือนหรือเป็นปี หากอยู่ในสงครามมีความเสียงที่อาจจะเสียชีวิตแต่เป็นการอุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือคน