ความท้าทายการสั่งซื้อสินค้าระหว่างประเทศ

stock_wold

mgo_wolrd

โปรแกรมสั่งซื้อทั่วโลกเป็นสถาบันร่วมกับทั่วโลก และเป็นศูนย์การรักษาความปลอดภัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ Stanford University เพื่อโลกที่เปลี่ยนแปลงในการเตรียมการกำกับดูแลการซิ้อโดยพหุภาคี และอำนวยความสะดวกในการเจรจานโยบายระหว่างที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มเติมช่องว่างเหล่านั้นให้มีการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  มีนโยบายอิสระ และบอกคำแนะนำสำหรับผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศของต่างๆ และมีการประชุมในระดับสูงตลอดเวลา